Nieuws

De nieuwe gemeente zal in staat zijn om alle complexe, maatschappelijke vraagstukken op te pakken. Daarom leggen Gedeputeerde Staten met vertrouwen een voorstel voor een herindelingsadvies tot fusie van Nuenen en Eindhoven voor aan Provinciale Staten.

De voorgestelde fusie tussen Nuenen c.a. en Eindhoven past in een brede beweging bij gemeenten om zich goed toe te rusten voor de maatschappelijke en sociaaleconomische uitdagingen van nu en in de toekomst. In sommige gevallen komen de betrokken gemeenten tot de conclusie dat herindeling daarvoor het beste middel is. Goede voorbeelden hiervan in Noord-Brabant in de afgelopen jaren zijn Geffen en Oss/Nuland en Vinkel en ‘s-Hertogenbosch, Meierijstad, Altena en Haaren.

In het geval van Nuenen deelde de provincie de conclusie van 2 onafhankelijke commissies, onderzoeken en de gemeenteraad zelf dat herindeling de voorkeursoptie voor de bestuurlijke toekomst is. De gemeenteraad van Nuenen is inmiddels in meerderheid voor zelfstandigheid. “Er ligt echter geen constructieve en toekomstgerichte visie onder de keuze van de gemeenteraad,” aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Bestuur), “De inwoners hebben volgens mij recht op een openbaar bestuur dat oprecht kritisch naar het eigen handelen durft te kijken en daaraan conclusies verbindt.” De provincie heeft daarom besloten om ondanks tegenstand vanuit het gemeentebestuur het proces van herindeling van Nuenen door te zetten.

Bestuurskracht

De nieuwe gemeente zal door haar bestuurskracht complexe, maatschappelijke vraagstukken kunnen oppakken. Dit varieert van economische structuurversterking tot een goed accommodatiebeleid voor cultuur en sport. Andere voorbeelden zijn de verdere ontwikkeling van hoogwaardig openbaar vervoer. De ambities realiseren op het gebied van duurzaamheid. De woningbouw in goede banen leiden. Voortbouwen op de mooie resultaten van de gemeenschap rond Van Gogh. En het implementeren van de nieuwe Omgevingswet.

Een representatief onderzoek heeft laten zien dat er draagvlak is onder de inwoners van Nuenen voor een fusie met een andere gemeente. De meningen over met welke gemeente lopen uiteen. Veel mensen zijn voor een fusie met Eindhoven, maar anderen zien meer in een fusie met Son en Breugel of Geldrop-Mierlo en weer anderen willen zelfstandig blijven. Vanwege deze diverse meningen verwacht de provincie weinig toegevoegde waarde van het referendum van het gemeentebestuur. Die zal inwoners alleen maar bevragen op een fusie met Eindhoven en gaat bovendien voorbij aan de achterliggende vraag of de gemeente Nuenen zelfstandig kan blijven voortbestaan.

De indieners van de meeste zienswijzen op het herindelingsontwerp zijn afkomstig uit Nuenen en zijn tegen een fusie met Eindhoven. De provincie heeft in de Reactienota toegelicht hoe het herindelingsadvies antwoord geeft op de geuite aandachtspunten en zorgen. De provincie is – mede vanwege het representatieve onderzoek – terughoudend om uit de in totaal 667 ingediende zienswijzen de conclusie te trekken dat het draagvlak ontbreekt voor de herindeling

Vervolg

Provinciale Staten zullen het voorstel voor een herindelingsadvies voor het eerst bespreken op een themabijeenkomst op 26 oktober met het oog op besluitvorming eind november of begin december 2018. Bij een positief besluit van Provinciale Staten wordt het herindelingsadvies verzonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als de minister het advies overneemt, start het l wetgevingstraject dat bij positieve besluiten van de Ministerraad, Tweede Kamer en Eerste Kamer resulteert in een herindeling op 1 januari 2021.

Herindelingsadvies en reactienota zienswijzen samenvoeging Nuenen c.a. en Eindhoven

Statenvoorstel Arhi Nuenen-Eindhoven (definitief)

Bijlage III bij de reactie nota zienswijzen


Annexatie: toetsing aan landelijke en provinciale criteria

De gedeputeerde van de provincie, mw Spierings, was onlangs in Nederwetten om toe te lichten waarom een fusie van Nuenen met Eindhoven noodzakelijk is (voor Nuenen). Tot grote ergernis van veel aanwezigen wist ze enkel “onvoldoende bestuurskracht”, maar geen concreet feit te noemen.
Het recentelijk rapport (2017) naar de bestuurskracht en naar de fusie met Eindhoven wordt door de gedeputeerde genegeerd!

Lees hier verder 

Strijd tegen annexatie Nuenen c.a. door Eindhoven ingezet

Actiecomité ‘Nuenen c.a. Zelfstandig’ na verkiezingsuitslag

De verkiezingsuitslag is volgens ‘Nuenen c.a. Zelfstandig’ overduidelijk, zodat de strijd tegen annexatie van Nuenen c.a. door Eindhoven volop wordt ingezet, het is nog lang geen gelopen race.
Volgens het actiecomité hebben de inwoners van Nuenen c.a. met het rode potlood duidelijk gemaakt dat ze zich niet willen neerleggen bij een opheffing van de gemeente en inlijving door Eindhoven.

Lees hier verder 

Zeg NEE tegen annexatie door Eindhoven.
WAAROM?

Met de annexatie door Eindhoven wordt Nuenen een STADSwijk. Daarmee halen we de problemen van de grote stad naar Nuenen.

Zonder alles tot in detail te benoemen de volgende punten om over na te denken in de situatie dat Nuenen door Eindhoven wordt geannexeerd:

lees verder>>

Nog een lange weg te gaan

Een fusie of annexatie van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten met de gemeente Eindhoven is nog lang geen gelopen race. Vorige week werd het actiecomité ‘Nuenen c.a. zelfstandig’ gevormd dat de komende tijd gaat werken aan de voorbereidingen voor de officiële procedures tegen het voornemen van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant om Nuenen c.a. als gemeente op te heffen en bij de stad Eindhoven te voegen.

Lees hier verder 

Wat zeggen de Nuenense politieke partijen?

We hebben het voor u geïnventariseerd.
Er zijn 3 mogelijke toekomsten voor bestuurlijk Nuenen:

  • Annexatie door Eindhoven
  • Een vrijwillige fusie met Son en Breugel
  • Zelfstandig blijven, omdat onze bestuurskracht voldoende isAlle gemeenten in de regio werken al samen in gemiddeld 30 gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Lees hier verder

Wie doet wat tegen het tekort?

Eindhoven kampt met grote tekorten. Moet Nuenen c.a. daarom geannexeerd worden? Of moet de Provincie bij de gemeente Eindhoven  ingrijpen?  “Bestuurskracht” en “met 2 maten meten” zijn woorden waaraan wij direct moeten denken.

Lees en oordeel zelf


Actiecomité “Nuenen Zelfstandig” opgericht

Op 7 maart 2018 hebben betrokken en verontruste inwoners van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten een actiecomité opgericht. “Wij laten ons niet annexeren door de stad Eindhoven. De inhoud van de argumenten klopt niet. We laten ons toch niet op deze manier buitenspel zetten”.
Het is zeker nog geen gelopen race, zoals verschillenden ons willen laten geloven.

Bent u het met ons eens? Laat het ons weten zodat wij u erbij kunnen betrekken om het bezwaar kracht bij te zetten.

Nuenen een makkelijke prooi? Dat denken wij toch niet

Als de heer Jorritsma denkt dat Nuenen een makkelijke prooi is, dan komt hij toch bedrogen uit.

Lees hier het volledige artikel in het ED van 7 februari 2018 van Boudewijn Wilmar van Groen Links.


“Een vooropgezet spel met drogredenen om van de regio Eindhoven één grote gemeente te maken” volgens W70

Wat vindt u er van?

Lees hier het volledige artikel in het ED van 6 februari 2018 van W70.