Annexatie: toetsing aan landelijke en provinciale criteria

Annexatie: toetsing aan landelijke en provinciale criteria

De gedeputeerde van de provincie, mw Spierings, was onlangs in Nederwetten om toe te lichten waarom een fusie van Nuenen met Eindhoven noodzakelijk is (voor Nuenen). Tot grote ergernis van veel aanwezigen wist ze enkel “onvoldoende bestuurskracht”, maar geen concreet feit te noemen.
Hierbij enkele conclusies en punten uit een recent (2017) onderzoek naar de bestuurskracht en naar de fusie met Eindhoven (zie Visie op bestuurlijke toekomst van Nuenen). Dit rapport wordt door de gedeputeerde genegeerd!

We vatten hier hun conclusie van twee alternatieven samen (getoetst aan de hand van de landelijke en provinciale criteria):

Beoordelings-criterium

Voorkeursalternatief:  
Versterken bestuurlijke organisatie in brede zin + op termijn herindeling met Son en Breugel

Af te wijzen alternatief:
Op kortere termijn opgelegde herindeling met gemeente Eindhoven

Bestuurskracht/ realisatie maat-schappelijke opgaven

De huidige bestuurskracht van Nuenen c.a. ontwikkelt zich positief. Met het voorkeursalternatief kan de bestuurskracht verder groeien met het oog op toekomstige uitdagingen

Dit is onzeker en de vrees bestaat dat de bestuurskracht eerder achteruit dan vooruit gaat. De bestuurskracht van Eindhoven is niet onderzocht. De aanname dat de bestuurskracht van Nuenen c.a. groeit bij fusie met Eindhoven is betwistbaar.

Democratie

Versterking van de democratie vindt vooral plaats door een betere werkwijze:
Meer focus op politiek relevante afwegingen (en betere taakverdeling tussen raad en college).
Beter doorleven van inhoud en belangenafweging waarbij lokaal en regionaal belang samen kunnen gaan.
De voorgestelde ‘dynamische overdracht van bevoegdheden’ draagt bij aan het versterken van de politieke rol van raden (én provinciale staten).

Herindeling alleen draagt niet bij aan een betere democratie.

De gedachte dat er dan minder samenwerkingsverbanden zijn (met beperkte democratische legitimiteit) is onjuist. Grote gemeenten hebben niet minder samenwerkingsverbanden dan kleine gemeenten.

Financiële situatie

Aan de financiële situatie zal dit een positieve bijdrage leveren, gezien de financiële situatie in Son en Breugel en de positieve ontwikkeling van de financiële situatie in Nuenen c.a. l

Vanuit de optiek van de huidige inwoners van Nuenen c.a. zal de financiële situatie eerder verslechteren dan verbeteren – gezien de financiële situatie van gemeente Eindhoven

Duurzaamheid/ houdbaarheid

De huidige bestuurskracht van Son en Breugel en van Nuenen c.a. is voldoende. Fusie levert een duurzame sterke gemeente op.

Of de fusie ook in de toekomst houdbaar is, hangt ook af van een lange termijn visie van de provincie. Deze is er nu nog niet.

Schaalverkleining om tot slagvaardigere eenheden te komen, is in het bedrijfsleven wél een optie – als schaalvergroting niet de gewenste effecten brengt. Binnen het openbaar bestuur komt dit nog zelden voor, maar zou in de toekomst wél overwogen kunnen worden. Of herindeling met Eindhoven de opmaat is voor verdere schaalvergroting is onbekend.
Dit is afhankelijk van de ambities van Eindhoven en de lange termijn visie van de provincie. Deze is er nog niet.

Draagvlak

De gemeenteraad van Nuenen c.a. heeft zich met ruime meerderheid uitgesproken voor een fusie met Son en Breugel. Onder de bevolking van Nuenen c.a. bestaat al lange tijd veel ongenoegen over de politieke situatie in Nuenen. Dit is deels vanuit negatieve beeldvorming uit het verleden, deels door negatieve media-aandacht, maar ook deels door het optreden van politici dat negatieve aandacht trekt. Vanuit dit negatieve sentiment is een deel van de bewoners ‘er klaar mee’ en is men voorstander van het opheffen van de gemeente. Uitgaande van een recente peiling door provincie Noord-Brabant wil 34 % van de inwoners van Nuenen c.a. zelfstandig blijven, 24 % is voorstander van fusie met Son en Breugel. (Peiling net na negatieve publiciteit over de lokale politiek in Nuenen c.a. en kort na besluitvorming van de gemeenteraad van Son en Breugel).

De gemeenteraad van Nuenen c.a. heeft zich met ruime meerderheid uitgesproken tegen een fusie met Eindhoven.

Uitgaande van een recente peiling door provincie Noord-Brabant wil 32 % van de inwoners van Nuenen c.a. fuseren met Eindhoven (zie ook hiernaast).