Zienswijze

Zienswijze van Actiecomité

Leden van het Actiecomité hebben persoonlijk een zienswijze ingediend tegen de herindeling.
Natuurlijk heeft Stichting Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig dit ook gedaan.
Hiernaast treft u de zienswijze/het bezwaar van het Actiecomité aan.


Uiterlijke inleverdatum zienswijze

Bij het actiecomité kunt u tot en met 9 juli 2018 inleveren bij de volgende personen/adressen:
* Gerda Hekker, Hoge Mikkert 11
* Roland van Pareren, Park 33
* Peter van Leeuwen, Constantijnstraat 49
* Hein Kranen, Molvense Erven 170
* Erik Groothoff, Eeneind 46
* Boudewijn Wilmar, Dungense Kant 8.

Bij de Provincie Noord-Brabant moeten de zienswijzen 11 juli 2018 binnen zijn.

Let op als u de zienswijze per post verzendt: houdt rekening met minimaal 2 werkdagen bezorgtijd.


Indienen van een zienswijze vóór 11 juli 2018

Als u een zienswijze tegen de herindelingsplannen wilt indienen, doe dit dan niet via de website van de Provincie. Ook daar wordt u door de Provincie gestuurd waarheen zij graag willen.
Het Actiecomité een voorbeeld-zienswijze.

Meer informatie over de herindeling vind u verderop op onze website.
Als u deze wilt ontvangen, laat uw mening horen en laat het ons even weten via het vragenformuliertje.

Voor meer informatie over het indienen van een zienswijze: lees hier verder>>


Gemeentelijke herindeling

Gedeputeerde Staten hebben 15 mei het herindelingsontwerp vastgesteld tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven. 

Het actiecomité helpt u verder om een bezwaarschrift in te dienen.

Lees verder >>


Help mee Nuenen ca. zelfstandig te houden. Stuur uw zienswijze in!

U woont waarschijnlijk met heel veel plezier in Nuenen. Maar Gedeputeerde Staten van de Provincie probeert Nuenen gedwongen te laten toevoegen aan Eindhoven (zie herindelingsrapport).

We moeten dit proces stoppen, en daar kunt u aan meehelpen door via een zienswijze uw bezwaar te uiten!

Maar wat kunt u doen?
U kunt uw eigen zienswijze schrijven en gebruik maken van onderstaande argumenten/voorbeelden. Probeer het wel zo veel mogelijk in uw eigen woorden te vertellen.

Als u ook nog het contactformulier invult met uw gegevens, dan houden wij u op de hoogte.

Onderstaande punten kunt u voor uw zienswijze gebruiken, pas ze wel een beetje aan, aan uw eigen schrijfstijl.

U kunt ook de wordversie gebruiken en naar uw eigen inzichten aanpassen. Maak wel aanpassingen, haal dingen weg, voeg iets toe enzovoort. Maak uw zienswijze uniek.

Achterhaalde argumenten
Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten voor nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet. Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is democratie. vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.

Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid. De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde. Dat is te danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018. Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden kunnen, klopt niet. Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door Eindhoven.

Verder vind ik ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van toekomstige bestuurskracht onderuit gehaald wordt. Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken heeft te gelden dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige bestuurskracht. Laat dat in Nuenen …..

Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie
Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven. Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden, volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers. In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden. Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet ook wel meer bestuurskracht.. In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een van de gemeenten uit zo’n netwerk probeert te lichten.

Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.
Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit. Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar inwoners. Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.

Toekomst visie achterhaald.
Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.

Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wèl onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan.

Er was geen echt open overleg
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en de gemeenten Eindhoven en Nuenen. Het “open overleg” betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:

  • de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
  • taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder had gedaan);
  • fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was, dat dat dan met son en Breugel was;
  • een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.

Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist. Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was. De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging gestopt moet worden.

De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil
Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling, annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht van de gemeente Nuenen. Bestuurskracht is echter en variërende kwaliteit. Wethouders en raadsleden worden elke 4 jaar deels vervangen, en de coalitie is dan ook telkens anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw coalitieakkoord. Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te verbeteren. Dat blijkt in de gemeente Nuenen, door het weer opvullen van de financiële reserves, en het oplossen van langlopende hoofdpijndossiers. Dat zijn feitelijke constateringen die het bestuurskrachtprobleem laten verdwijnen en ook de noodzaak tot gedwongen herindeling zoals de provincie wil.

Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd. Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot 5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feitelijk onderbouwd. De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken, door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit. Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet feitelijk waarom ze in die verbetering in bestuurskracht geen reden ziet, af te zien van annexatie door Eindhoven.

Dat is onzorgvuldig van de provincie. De provincie wil de gemeente Nuenen opheffen als zelfstandige democratie, zonder daar feitelijke argumenten voor aan te dragen. Dus kan en mag er op deze manier géén sprake zijn van de gemeente Nuenen opheffen.

Draagvlak
Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geuit om samen te gaan met een andere gemeente.

De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner. Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.

Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:

  • Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
  • Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.

Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.

Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven


Gebruik niet de digitale versie op de website van brabant.nl

In de digitale versie van de Provincie om een zienswijze in te dienen tegen de gemeentelijke herindeling, wordt de gebruiker gestuurd in het opstellen van een zienswijze.
Op de eerste plaats wordt, door het aangeven van drie concrete vragen, het terrein waarop de zienswijze betrekking kan hebben, beperkt. De derde vraag is bovendien uitsluitend gericht op aandachtspunten ten behoeve van de door Gedeputeerde Staten  op te stellen definitieve herinrichtingsadvies.
Voor het formuleren van de antwoorden op deze drie vragen is maximaal 1000 tekens, ongeveer 12 regels tekst beschikbaar. Het laat geen enkele ruimte om van dit strakke kader af te wijken.

Schriftelijk of via email indienen

De zienswijzen kunnen ook per email of post ingediend worden.
Als u dit rechtstreeks aan de Provincie wilt doen dan kan dit als volgt:
Via email sturen naar: herindelingnuenen@brabant.nl
Via de post naar:  Provincie Noord-Brabant, t.a.v. Herindeling Nuenen, Postbus 90151, 5200 MC ‘s-Hertogenbosch


Voorbeeld-zienswijze

Het actiecomité is druk bezig met een voorbeeld-zienswijze.
In de eerste helft van juni krijgen degenen die een vragenformuliertje op deze website hebben ingevuld, een voorbeeld-zienswijze per email toegestuurd.